ancient greek terms

arete

elenchus

eudaimonia

phronesis

sophrosyne